Čas


Tisk Email

Česká společnost pro zdravotnickou techniku

a

Česká asociace sester
Společnost radiologických asistentů čr

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.
ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU PRAXI


15. a 16. června 2017
Dům techniky Pardubice


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i tato, v pořadí již VII. konference, jejíž hlavní téma je stále závažné, a to „Kvalita zdravotní péče“, byla určena pro všechny, kdo se zabývají teorií i praxí lékařských věd a ošetřovatelstvím, zejména v oblasti spolupráce s biomedicínským inženýrstvím, i těm, kteří se jakkoliv věnují vzdělávacímu procesu v těchto oborech, a to jak v pregraduální, tak v postgraduální fázi studia.
Medicínská praxe vyžaduje a legislativa ukládá povinnost trvalého vzdělávání všech kategorií zdravotnických povolání, a to bylo právě hlavní podtéma  této konference v Pardubicích.
Trvalý pokrok v oblasti prevence, diagnostiky i léčby je i díky zdravotnickým prostředkům velmi rychlý, proto se vzdělávání za tímto posunem nemůže zpožďovat, právě naopak, mělo by jít spolu s vývojovou základnou fakult a kateder vysokých škol dopředu, mělo by motivovat k zajímavé práci i k dalšímu zvyšování kvalifikace. Konference byla příležitostí k zamyšlení se nad současným stavem výuky, dalšího vzdělávání a nad všemi souvisejícími činnostmi, odbornými, provozními, ekonomickými i legislativními.
Cenné na pardubických konferencích je, že zde dochází k výměně zkušeností, názorů a doporučení přednášejících s početným auditoriem a kultivuje se zde nezbytný týmový přístup ke zdravotnické technice v českém zdravotnictví.Odborný garant:

MUDr. František Jurek
vědecký tajemník ČSZT

Přípravný výbor:

Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
odborný asistent VŠB-TU Ostrava      

Ing. Marek Gajovský
vedoucí OZT FN Ostrava

Ing. Jan Náhlík
klinický inženýr IKEM Praha

Ing. Jiří Petráček
vedoucí OZT a investic FN Motol

Ing. Zdeněk Šlégr
klinický inženýr

PhDr. Martina Šochmanová, MBA
prezidentka ČAS

Ing. Helena Rybínová, CSc.
tajemnice ČSZT

Organizační zajištění

Ing. Naďa Kořínková
Dům techniky Pardubice

Účast na konferenci byla ohodnocena kredity podle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb. v platném znění

PROGRAM KONFERENCE
15. 6. 2017        JEDNÁNÍ V PLÉNU    přednášky a přihlášená sdělení
16. 6. 2017        JEDNÁNÍ V PLÉNU    pokračování a ukončení akce

ODBORNÉ JEDNÁNÍ KONFERENCE
bylo určeno zejména pro profese vázané ve formálních i neformálních týmech a obsahovalo tyto tematické okruhy:

TEMATICKÉ OKRUHY

 1. Vzdělávání v oboru BMI, kompetence BMT, BMI event. jiné
  Nové akreditace oborů, požadavky praxe, postgraduální vzdělávání, kompetence BMI/BMT
   
 2. Aktuální otázky současné legislativy
  Aktuální problematika v souvislosti se zákony 268/2014 Sb. a 96/2004 Sb.
   
 3. E-Health, telemedicína
  Novinky v oblasti e-Health a telemedicíny, aktuální projektové výzvy, rozvoj v této oblasti
   
 4. Nemocnice 21. století
  Zdravotnické postupy a technologie, bezpečnost použití zdravotnických prostředků, využití IT/ITC ve zdravotnictví
   
 5. Moderní trendy v ošetřovatelství
   
 6. Různé


PROGRAM

15. 6. 2017

9.00        SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
9.10        DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
 

1.1 Rozhraní mezi studiem a praxí v oborech BMT/BMI
MUDr. František Jurek - VŠB TU Ostrava
1.2 Specializační vzdělávání Klinické inženýrství - historie, současnost a budoucnost  
Ing. Jan Náhlík - IPVZ
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - IPVZ
Ing. Antonín Grošpic, CSc. - IPVZ
1.3 BMI se specializací na robotické systémy v lékařství
Prof. Ing. Aleš Richter, CSc. - TU Liberec
Josef Černohorský - TU Liberec
1.4 Biomedicínský technik a jeho kompetence v prostředí akreditovaného klinického pracoviště
Mgr. Lukáš Kolarčík, Dis. - FN Ostrava
Zdeňka Šináglová - FN Ostrava
Ing. Václav Dedek - FN Ostrava
1.5 Kontinuální profesní vzdělávání servisních techniků – praktické zkušenosti
Ing. Vojtěch Paska - Medisap, s.r.o.
2.1 Je nové zadávání zakázek krokem lepším směrem?
Ing. Petra Klímová - IKEM
2.2 Dopady nového atomového zákona a související legislativy na rutinní radiologii
Mgr. Ondřej Krahula, MBA - ÚVN
2.3 Servis, údržba zdravotnických prostředků ve znění zákona 268/2014 Sb. Problematika z pohledu poskytovatele zdravotnické péče, tak i z pohledu servisní organizace
Ing. Vlastimil Kalman - Dima Olomouc s.r.o.
2.4 Management radiačních dávek a kontrastu
Petr Surý - GE Healthcare
2.5 Nové požadavky v oblasti IV techniky
Antonín Borovka - Fresenius Kabi s.r.o.

13.30        ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK
 

3.1 Informační bezpečnost v oblasti zdravotnictví
Miroslav Voldřich - EZÚ
3.2 Nastavení zvukových procesorů kochleárních implantátů
Ing. Jan Spišák - FN Ostrava
Ing. Marek Gajovský - FN Ostrava
3.3 CWA a analýza systémů zdravotní péče
Doc. Jindřich Černohorský, CSc. - VŠB – TU Ostrava
3.4 Kombinace zdravotnických prostředků – metrologické a funkční důsledky
RNDr Josef Čihák - VŠB – TU Ostrava
Ing. Martin Augustynek, Ph.D. - VŠB – TU Ostrava
3.5 Internet věcí a zlepšování zdravotnické péče
Bc. Jaroslav Ulrich - LINET
Martin Ričl  - LINET
4.1 Koncepce nemocnice v 21. století
Ing. Jiří Petráček - FN Motol
Bc. Vanda Kukačková - FN Motol   
4.2 Moderní struktura oddělení a sálů pro 21. století
Ing. Václav Bláha - FN Motol
Bc. Pavlína Pokošová - FN Motol
4.3 Robotika v ortopedii
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA - FN Motol
4.4 Jaká by mohla být budoucnost nemocnic ve 21. století
Ing. Miroslav Rosůlek  - FN Olomouc
4.5 Analýza tepelného záření operačních svítidel
Bc. Barbora Chmelová - ČVUT Praha
4.6 Představení nově vzniklé PS KardioTech
Ing. Ondřej Švagr - IKEM

18.30    SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ V PROSTORÁCH DOMU TECHNIKY PARDUBICE


16. 6. 2017


9.00            DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

4.7 Funkce zdravotnické dokumentace - jak může pomoci IT
MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D. - STAPRO s.r.o
5.1 Aktivity České asociace sester
Mgr. Nina Müllerová - FN Plzeň
5.2 Anesteziologická sestra v technické praxi
Alžběta Pospíšilová - FN Motol
Karla Ledvinová - FN Motol
5.3 Endoskopie
Bc. Ivana Vohrnová  - FN Plzeň
5.4 Elektronická evidence dekubitů, implementace v praxi
Mgr. Nina Müllerová - FN Plzeň
6.1 fMRI na rozhraní kliniky a výzkumu
Ing. Martin Gajdoš  - CEITEC Brno
6.2 Metrologie, správnost měření – nový zdroj úspor
Ing. Radovan Wiecek - ČMI
6.3 Fyzikální základy parní sterilizace v praxi
Ing. Pavel Křivonoska - Getinge
6.4 Využití moderní techniky v transplantační chirurgii – mikrochirurgie a mimotělní perfuze orgánů
Ing. Ondřej Švagr - IKEM
Ing. Petr Moravec  - IKEM
6.5 Testery a elektrická bezpečnost
Bc. Matěj Šťastný - IKEM


11.45        ZÁVĚREČNÁ DISKUSE
12.15        ZÁVĚR KONFERENCE