Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU

ČESKÁ ASOCIACE SESTER

SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR

pořádaly konferenci

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE - MOŽNOSTI A SKUTEČNOST

6.-7. června 2013 od 9:00

DŮM TECHNIKY PARDUBICE

Konference byla určena zejména pro profese vázané ve formálních i neformálních týmech a obsahovala tyto tematické okruhy

  • legislativa a provozování zdravotnických prostředků včetně zdrojů ionizujícího záření
  • technická podpora v nemocnicích, rozšiřování kompetencí sester
  • rizika spojená s pořizováním zdravotnických prostředků (dále ZP)
  • nežádoucí příhody ZP z pohledu státní správy a z hlediska poskytovatelů zdravotních služeb
  • bezpečné a spolehlivé používání ZP včetně technického zabezpečení budov a IT
  • nevyužité možnosti pro zvyšování kvality zdravotní péče
  • znalosti a praxe – nabídka vysokých škol vs. poptávka zdravotnických zařízení


Podle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem výborů ČSZT, ČAS,  SRLA ČR a SBMILI ČLS JEP  byla tato konference ohodnocena 8 KREDITY.

ÚČASTNÍCI KONFERENCEPROGRAM KONFERENCE

6. 6. 2013

ZAHÁJENÍ KONFERENCE
MUDr. František Jurek, odborný garant

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

TÉMATICKÝ OKRUH 1

1.1. Plánované změny v souvislosti s připravovaným zákonem o ZP
Ing. Aleš Martinovský - SÚKL

1.2. Nový zákon o ZP – čím má být nový?
Ing. Antonín Grošpic, CSc. - IKEM

1.3. Nová legislativa v oblasti lékařského ozáření
Mgr. Jaroslav Storm - FN Hradec Králové

1.4. Místní radiologické standardy a automatizovaný výpočet dávky
Ing. Daša Chmelová

1.5. Aktuální změny v legislativě SÚJB
Mgr. Jana Davídková - SÚJB

1.6. Dopady legislativních změn na RDG pracovníky
Mgr. Petr Máca - Grémium ambul. radiologie

1.7. Požadavky nových bezpečnostních norem na rentgenová zařízení
Ing. Leoš Novák - SÚJB

1.8. Vyhláška 11/2005 Sb. – elektronická evidence a její možnosti
Ján Dunaj Jurčo - IKEM

1.9. Informační systém pro zdravotnickou techniku – prostor pro úspory
Mgr. Ludvík Doležal - EFA Services

1.10. Aktuální priority v oblasti vedení evidence a správy zdravotnických prostředků z pohledu poskytovatelů zdravotnické péče, krajů a centrálních orgánů
Ing. Oto Petr - Tesco SW
 
ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

TÉMATICKÝ OKRUH 2

2.1. Postavení nelékařů v systému zdravotní péče ČR
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA - ČAS

2.2. Technická podpora poskytovaná odděleními ZT a BMI v různých typech nemocnic
Ing. Zdeněk Šlégr - ČSZT
Mgr. Petra Klímová - IKEM
Ing. Karel Novák - Nemocnice Jablonec n.N.

2.3. Technická podpora poskytovaná BMI a BMT na operačních sálech
Ing. Ondřej Švagr - IKEM

TÉMATICKÝ OKRUH 3

3.1. Činnost státní správy v oblasti vigilance ZP
MVDr. Irena Víchová - SÚKL

3.2. Řešení nežádoucích příhod ZP poskytovatelem zdravotní péče       
Ing. Petr Mikeš - FN  Hradec Králové    

TÉMATICKÝ OKRUH 4

4.1. Kdo nese odpovědnost za kvalitu při nejnižší ceně
Ing. Jiří Petráček - FN Motol
Bc. Pavla Feriancová   - FN Motol

4.2. Vliv ceny na výběr a efektivnost náhrady kloubu v našich podmínkách
Prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc. - FN Motol

4.3. Kvalitní prostředí a vzduchotechnika
Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - VUT Brno

7. 6. 2013

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

TÉMATICKÝ OKRUH 5

5.1. Dezinfekční a sterilizační technika ve světle vyhlášky 306/2012 Sb.
RNDr Erich Pazdziora, CSc. - SZÚ Ostrava

5.2. Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi
MUDr. Jaroslava Zelenková - Hyg. stanice hl.m. Prahy

5.3. Zajištění servisu ZP – možnosti a skutečnost
Ing. Luděk Jandus - Hospimed

5.4. Automatizovaný systém výpočtu dávek pacientů obdržených při lékařském ozáření VF-SED
Mgr. Kateřina Krkavcová - VF
Ing. Jan Křivonoska - VF
Mgr. Martin Janota - VF

5.5. BTK sterilizační techniky a validace sterilizačních procesů
video - Proces sterilizace
Ing. Pavel Křivonoska - Getinge ČR

5.6. Rizika medicínských komunikačních sítí
Ing. Marek Gajovský - FN Ostrava

5.7. Rychlospojky medicinálních plynů, kyslíkové generátory
Mgr. Petr Lajžner - MZ Liberec, a.s.

TÉMATICKÝ OKRUH 6

6.1. Nevyužité možnosti zdravotnické techniky
Ing. Petra Příhodová - FN Motol
Ing. Věra Filipcová - FN Motol

TÉMATICKÝ OKRUH 7

7.1. Nabídka technických vysokých škol vs. poptávka zdravotnictví ČR
Ing. Zdeněk Šlégr - ČSZT

7.2. Dosavadní zkušenosti s uplatněním absolventů oborů BMT a BMI na ČVUT s vazbou na závěrečné kvalifikační práce a řízené odborné praxe
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. - ČVUT FEL
doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. - ČVUT FBMI

7.3. Přehled úspěšně aplikovaných bakalářských a diplomových prací na VŠB TU Ostrava
Ing. Iveta Bryjová, Ing.
Martin Augustynek - VŠB TU Ostrava

7.4. Uplatnění absolventů studia inženýrských biomedicínských oborů VŠB TU Ostrava 1993-2012
doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. - VŠB TU Ostrava
Ing. Marek Penhaker, Ph.D. - VŠB TU Ostrava

7.5. Studentské závěrečné práce z oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky na FEKT VUT v Brně
Ing. Martin Vítek, Ph.D. - VUT FEKT Brno

7.6. Očekávání budoucího uplatnění- průzkum mezi studenty oborů BMT a BMI
Ing. Michal Vrba - IKEM
Ing. Vladimír Ondráček– IKEM
přednášel Bc. Matěj Šťastný - IKEM

ZÁVĚR A UKONČENÍ KONFERENCE
MUDr. František Jurek, odborný garant
       
ČSZT neodpovídá za obsah a jazykovou redakci přednesených odborných sdělení.