Čas


Tisk Email

AKTUÁLNĚ O KATEDŘE BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY IPVZ
A SPECIALIZAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Vedení Katedry biomedicínské techniky IPVZ převzal od 1.1.2015 doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
V letním semestru 2015 proběhly zbylé kurzy specializačního vzdělávání (SV) pro dvě nejžádanější zaměření :Technická podpora v kardiologii, kardiochirugii, cévní chirurgii a Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intzenzívní péči, mimotělní očistě krve. Tím bylo umožněno prvním asi 30 účastníkům SV absolvovat jeho teoretickou část.

Pro zimní semestr je připraveno opakování některých kurzů (viz seznam akcí zimního semestru na internetovém portálu IPVZ: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/3310 ) obou zmíněných zaměření pro ty účastníky, kteří byli zařazení do SV později a nestihli se jich účastnit v první vlně . Tím se v tomto roce zvýší počet účastníků splňujících všechny podmínky teoretické části SV na asi 50.

Účastníkům SV, kteří splnili teoretickou část, chybí do získání specializované způsobilosti Klinický inženýr praxe na akreditovaném pracovišti v rozsahu předepsaném vzdělávacím programem a atestační zkouška. V současné době jsou pro výkon této praxe akreditována tři zdravotnická zařízení: IKEM, FN Ostrava a FN Hradec Králové. Praxe účastníků SV KI probíhají, či proběhly (zejména FNO).

Podle toho, kolik účastníků SV stihne do konce roku 2015 splnit veškeré povinnosti uložené teoretickou a praktickou částí vzdělávacího programu, mohly by se první atestační zkoušky konat již v 1. čtvrtletí 2016.
Pro méně obsazená zbylá 3 zaměření se připravuje realizace teoretických kurzů a též akreditace pracovišť pro praxe na akreditovaném pracovišti.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
Ing. Antonín Grošpic, CSc.

 

Stav ke dni 4.9.2016 (viz níže)

Akreditovaný kvalifikační kurz Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství (AKK BMT a AKK BMI)

V období od září 2015 do února 2016 proběhly dva běhy akreditovaných kvalifikačních kurzů s celkovým počtem účastníků 36 za oba běhy s výraznou většinovou převahou účastníků v rámci AKK BMI. Od září do prosince probíhaly teoretické kurzy, v lednu a v únoru 2016 pak proběhly týdenní stáže v IKEMu a v Nemocnici Na Homolce a v únoru proběhly první závěrečné zkoušky AKK. Další termíny závěrečných zkoušek pak byly v červnu a v září 2016. Jednalo se jak o opravné termíny, tak i o náhradní termín pro účastníky, kteří se nemohli z vážných důvodů zúčastnit. Náplní závěrečné zkoušky jsou 4 okruhy a to Bezpečnost používání zdravotnických prostředků (zahrnuje elektrickou bezpečnost, ochranu před ionizujícím zářením, ochranu před účinky plynů a stlačených plynů a ochrana před důsledky chyb měřidel - metrologie), Základy preklinické medicíny, Technický modul a Praktická část obsahující simulované případy. V současné době probíhá sběr zájemců o další běh AKK. Vzhledem k ekonomické efektivnosti je nutné, aby se přihlásilo alespoň 15 zájemců. Zatím není jasné, kdy se tak stane. Je však zřejmé, že v roce 2016 to určitě nebude. Zájemci se mohou hlásit u paní Pavly Pecákové na IPVZ ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Během ledna a února 2016 došlo také k prodloužení akreditace AKK BMT a BMI do roku 2019. Veškeré podrobnosti (podrobná sdělení, instrukce, vzdělávací program, okruhy k závěrečné zkoušce) o těchto AKK BMT a BMI jsou k dispozici na www stránce IPVZ (pedagogická pracoviště,  Katedra biomedicínské techniky – nelékařské obory).

 

Specializační vzdělávání v oboru Klinické inženýrství (SV KI)

Během září až prosince proběhly teoretické kurzy základního kmene a dvou zaměření, tj. Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii, cévní chirurgii a Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzívní péči, mimotělní očistě krve. V tom samém čase probíhaly také specializační výcviky, tj. praktické části zejména na akreditovaných pracovištích, kterými jsou IKEM, FNO, FNHK a VFN. V lednu 2016 proběhnul 9-denní teoretický kurz pro zaměření Technická podpora v diagnostickém zobrazování a v období od března do dubna pak proběhnul teoretický kurz pro zaměření Technická podpora v radioterapii. V únoru 2016, v červnu 2016 a v září 2016 proběhly postupně atestační zkoušky. Těchto atestačních zkoušek se celkově zúčastnilo 24 účastníků. Někteří z účastníků skládali zkoušky ze dvou zaměření. Z těchto zkoušek jsou vesměs pozitivní zkušenosti z hlediska zkušební atestační komise. Je otázkou, zdali je vždy vhodné realizovat atestační zkoušky ze dvou zaměření. Tyto atestační zkoušky lze realizovat i postupně. Co se týče písemných prací, lze je zatím hodnotit jako odpovídající požadavku. Nicméně, v některých případech nebyl až tak zdůrazněn osobní přínos a zkušenosti zkoušeného. Souhrnně lze však konstatovat, že všichni, kteří absolvovali atestační zkoušky, budou zcela jistě přínosem pro své pracoviště, ale i pro celou komunitu techniků a inženýrů ve zdravotnictví a pevně věříme, že se stanou důležitým zárodkem profese Klinického inženýra v ČR, protože se jednalo o historicky první absolventy SV KI. Od září do prosince 2016 je v plánu akcí IPVZ 16 teoretických kurzů během 24 dnů a to opět pro dvě zaměření výše. Souběžně opět probíhají specializační výcviky, tj. praktické části na akreditovaných pracovištích výše. V únoru 2017 se předpokládají atestační zkoušky pro velkou většinu účastníků, kteří nastoupili do SV KI ke konci roku 2012 a o 1 či 2 roky později. Během srpna 2016 podala VFN žádost o akreditaci praktické části pro zaměření Zpracování a analýza biosignálů. Následně bude plánován teoretický kurz pro toto zaměření. Jako poslední důležitý úkol je akreditace vhodného zdravotnického zařízení pro praktickou část v rámci zaměření Technická podpora v diagnostickém zobrazování a Technická podpora v radioterapii. To musí být vše realizováno během období od září do prosince 2016, aby mohly proběhnout vlastní výcviky v 1. pol. 2017 a byla tak dodržena 5 letá lhůta na platnost kurzů. Samotná délka SV KI nemá stanovenu max. délku. Je stanovena pouze min. lhůta a ta je 2 roky. Během konce roku 2016 a 1. pol. 2017 bude probíhat diskuze o náplni a organizaci SV KI, protože platnost akreditace je do roku 2018 a tudíž bude třeba podat žádost o prodloužení během konce roku 2017. Veškeré názory a náměty na náplň a organizaci SV KI jsou vítány a lze je posílat na email vedoucího KBT IPVZ ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Veškeré podrobnosti (podrobná sdělení, instrukce, vzdělávací program, okruhy k atestační zkoušce) o SV KI jsou uvedeny na www stránce IPVZ (pedagogické pracoviště Katedra biomedicínské techniky – nelékařské obory).

 

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry BMT IPVZ