Čas


Tisk Email
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
 
ČESKÁ ASOCIACE SESTER
 
POBOČKA ČSZT při SÚKL

pořádaly symposium

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ
 
ve středu 16. května  2012 v 10.00
 
v  sále č. 417
Praha 1, Novotného lávka 5
 

Symposium bylo určeno zdravotnickým pracovníkům všech zaměřění (lékař, sestra, biomedicínský inženýr/technik) a manažerům jakosti, výrobcům a distributorům zdravotnických prostředků.

Při diagnostikování a léčbě nemocí je činnost každého zdravotníka spojena s rizikem nežádoucí příhody. To platí a platit bude pro všechna zdravotnická zařízení, zejména pro nemocnice, které se snaží být co nejvíce „bezpečné“. Příčiny nežádoucích příhod, či jen jejich rizika, jsou multifaktoriální, nicméně lze je rozdělit do dvou základních skupin:
 

  • lidské faktory nežádoucích událostí
  • technické faktory nežádoucích událostí


Člověk, byť znalý a zručný, se může mýlit, mít krátkodobý výpadek paměti, může přehlédnout důležitou informaci (příznak nemoci či komplikace), může být unavený, vyhořelý až deformovaný.

Iatrogenní (lékařem) či sororigenní (sestrou) poškození pacienta jsou známá, např. záměna operační strany či chyby v podávání léku. Ale co technické faktory? Mohou být samy o sobě příčinou poškození pacienta nebo obsluhy? Vždyť všechny zdravotnické prostředky vyvinul, vyrobil, do klinické praxe zavedl a k pacientovi připojil zase jen člověk! Na druhé straně však stojí argument, že návrh či konstrukce mohou být chybné, že každá součástka nebo materiál se může poškodit. Ze zahraničních zdroju víme, že technické faktory nežádoucích příhod jsou relativně časté, okolo 2 až 4% ze všech. Jak je tomu v českém zdravotnictví? Co víme o podílu lidských a technických faktoru rizik či nežádoucích příhod? Jak jsou tyto nežádoucí příhody hlášeny, jak jsou evidovány a jak jsou analyzovány? Jakou roli mají přitom peníze, respektive je kvalita a bezpečnost ZP závislá na výsledku výběrového řízení? Smyslem práce ČSZT je mimo jiné zlepšovat poznání a multioborovou praxi, tj. zvyšovat kvalitu poskytované zdravotní péče právě ve spojení s používáním zdravotnických prostředku, proto je hledání odpovědí na tyto otázky naší společností legitimní, a proto je cílem a smyslem tohoto symposia.
 

  

PROGRAM SYMPOSIA

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

Úvodní slovo a otevření symposia
MUDr. František Jurek - MN Ostrava - předseda ČSZT

1. Rizika nežádoucích příhod ve zdravotnictví
MUDr. František Jurek - MN Ostrava - předseda ČSZT

2. Informace k vigilanci zdravotnických prostředků
MVDr. Irena Vichová - SÚKL

3. Technické, klinické a legislativní aspekty vzniku a prevence NP spojených se zdravotnickými prostředky
RNDr. Josef Čihák - ČSZT

4. Zdravotnický prostředek a jeho rizika - svět a my
Ing. Zdeněk Šlégr - IKEM

5. Rizika nežádoucích příhod na operačním sále
Ing. Marek Gajovský - FN Ostrava
Video nežádoucí příhody - Požár
Video nežádoucí příhody - Rušení mobilními telefony

6. Poznatky a zkušenosti ze šetření nežádoucích příhod ZP
MVDr. Ivana Justová - SÚKL

  

ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

7. Postup výrobce při NP ZP a stanovení nápravného opatření (příklad z praxe)
Ing. Lucie Landová - LINET

8. Nejnižší cena, nejvyšší riziko
Ing. Jiří Petráček - FN Motol

9. Jednokriteriální a vícekriteriální veřejná soutěž
Ing. Radek Chvosta - LINET

10. Pohled právníka
JUDr. Jan Mach - Praha

FIREMNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

F1. Elektrorevize a bezpečnost ve zdravotnictví
Ing. Jiří Klouda - B|BRAUN

F2. Nežádoucí příhody z pohledu servisního distributora
Ing. Luděk Jandus - HOSPIMED

F3. Nežádoucí příhody zdravotnických prostředků: dobrá evidence - základ všeho, snadný přístup k informacím - základ státu
Ludvík Doležal - EFA Services

Závěrečné slovo a ukončení symposia
MUDr. František Jurek - MN Ostrava - předseda ČSZT

 

ČSZT neodpovídá za obsah a jazykovou redakci přednesených odborných sdělení.

 

01   02
03   04
05   06
07