Čas


Tisk Email
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR
ČESKÁ ASOCIACE SESTER
SPOLEČNOST BMI a LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY  ČLS J.E.P.


KVALITA  ZDRAVOTNÍ PÉČE – TÝMOVÁ PRÁCE IV.


9. a 10. června 2011
DŮM TECHNIKY PARDUBICE
Konference je určena zdravotníkům vykonávajícím své povolání v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a č. 95/2004 Sb. v platném znění, výrobcům a distributorům zdravotnické techniky, pomůcek a materiálu, servisním technikům, manažerům a produktovým specialistům a všem dalším, kteří se podílí na výsledné kvalitě poskytované zdravotní péče –
ČSZT, která je organizačním i odborným garantem konference, se spolu s dalšími odbornými společnostmi a Domem techniky Pardubice i pro rok 2011 zaměřuje na odborné problémy spojené s použitím zdravotnické techniky či obecně zdravotnického prostředku při poskytování zdravotní péče především z pohledu platné legislativy ve snaze zvýšit kvalitu ovlivněním „lidského faktoru“, kultivací funkčního multidisciplinárního týmu s cílem eliminovat nebo alespoň minimalizovat nežádoucí příhody, které s touto činností souvisejí.

Podle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem výborů ČSZT, ČAS,  SRLA ČR a SBMILI ČLS JEP  je tato konference ohodnocena 8 KREDITY

PROGRAM KONFERENCE

Odborné jednání konference je určeno zejména pro profese vázané v neformálních           formálních týmech, např.:
  • lékař – sestra – biomedicínský inženýr/technik
  • ošetřující lékař – radiolog – radiologický asistent
  • výrobce – dodavatel – servis – poskytovatel

TÉMATICKÉ OKRUHY

  • Bezpečné použití zdravotnických prostředků v pacientském prostředí vliv pacientského prostředí na bezpečné použití zdravotnické techniky, problematika rozvodů, souvisejících informačních technologií, hygieny a epidemiologie prostředí, elektrické bezpečnosti, stavebních dispozic a možné selhání zdravotnické techniky
  • Standardizace, certifikace a akreditace zdravotnických pracovišť vliv akreditačních procesů a standardizace postupů na kvalitu poskytované zdravotní péče, a to zvláště ve vztahu k použití zdravotnické techniky a eliminace selhání v důsledku „lidského faktoru“právě vlivem těchto faktorů
  • Místo a úkoly jednotlivých členů multidisciplinárních zdravotnických týmů kvalifikace a optimalizace profesního složení multidisciplinárních týmů, vzdělávání a permanentní proces edukace zdravotnických, ale i nezdravotnických pracovníků, základní faktor preventivní eliminace nežádoucích situací, případně i nežádoucích příhod v procesu poskytování zdravotní péče a zvyšování její kvality
  • Optimální využití technické podpory v klinické praxi technická podpora a její význam pro stav ZP a tím i pro kvalitu poskytované zdravotní péče, životnost zdravotnické techniky, faktory minimalizující výskyt nežádoucích situací a nežádoucích příhod, zákonem stanovené povinnosti poskytovatele zdravotní péče s použitím ZP

9.6.2011

DOPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA

Aktuality v řízení bezpečí ve zdravotnictví
MUDr. David Marx, Ph.D. - Spojená akreditační komise

TÉMATICKÝ OKRUH 1

1.1. Legislativa nežádoucích příhod zdravotnických prostředků
RNDr. Josef Čihák - ČSZT

1.2. Elektrický proud a lidské tkáně (biofyzikální základy)

MUDr. František Jurek - ČSZT

1.3. Interakce technického prostředku s pacientem

Ing. Vratislav Fabián - ČVUT Fakulta elektrotechnická
Bc. Jan Sedlák - ČVUT Fakulta elektrotechnická

1.4. "Fenomén Fukušima" aneb jsou naše obavy vždy úměrné riziku

RNDr. Zdeněk Rozlívka - SÚJB

1.5. Mimořádné události v oblasti lékařského ozáření

Mgr. Jaroslav Storm - FN Hradec Králové

1.6. Místní radiologické standardy ve FN Motol

RNDr. Petr Závoda, Ph.D. - FN Motol

1.7. Prevence nežádoucích příhod v pacientském prostředí zapříčiněných systémem rozvodů medicinálních plynů

VIDEO1
VIDEO2
Mgr. Petr Lajžner - MZ Liberec, a.s.

1.8. Bezpečná zdravotní péče prostřednictvím laparoskopické techniky z pohledu servisní organizace

Pavel Eliáš, DiS - Hospimed, s.r.o.


ODPOLEDNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

TÉMATICKÝ OKRUH 2


2.1. Aplikace systému řízení jakosti na infrastrukturu zdravotnických zařízení
Ing. František Nekola - Elektrotechnický zkušební ústav

2.2. Porovnání systémů řízené kvality v letectví a ve zdravotnictví

Ing. Zdeněk Šlégr - IKEM
Ing. Vladimír Němec. Ph.D. - ČVUT Fakulta dopravní

2.3. Bezpečná nemocnice

Ing. Petr Mikeš - FN Hradec Králové

2.4. Poznatky z oblasti vigilance zdravotnických prostředků v ČR

MVDr. Ivana Justová - SÚKL

2.5. Systém řízení kvality v klinických laboratořích FN Plzeň

Bc. Nina Müllerová - FN Plzeň
Ing. Lucie Svobodová - FN Plzeň
Ing.  Miloš Hostek - FN Plzeň

2.6. Evidence nežádoucích příhod spojených se zdravotnickým prostředkem

MUDr. František Jurek - ČSZT   


TÉMATICKÝ OKRUH 3

3.1. Současný stav a budoucnost postgraduálního studia a celoživotního vzdělávání biomedicínských inženýrů a techniků
Ing. Antonín Grošpic, CSc. - IPVZ

3.2  Život studijních oborů BMI a BMT v Ostravě po dvou letech od III. konference (Pardubice, 2009)

doc.RNDr.Jindřich Černohorský, Csc. - VŠB – TU Ostrava
Mgr. Petr Tiefenbach - VŠB – TU Ostrava

3.3. Permanentní edukační proces – eliminace nežádoucích situací

Bc. Eva Víšková - Aesculap Akademie
RNDr. Josef Čihák - ČSZT

3.4. Odborná činnost studentů biomedicínských oborů a její uplatnění v provozu zdravotnických zařízení

doc.RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.    VŠB – TU Ostrava
Ing. Marek Penhaker, Ph.D. - VŠB – TU Ostrava

3.5. Týmová spolupráce v procesu pořizování přístrojových zdravotnických prostředků

Ing. Simona Štípková - IKEM
Bc. Petra Klímová - IKEM


10.6.2011


TÉMATICKÝ OKRUH 4


4.1. Využití SW aplikace v praxi z pohledu zdravotnických zařízení
Stanislav Gaberle, DiS - FN Hradec Králové

4.2. Zkušenosti ze zavádění informačních systémů pro správu ZP a majetku obecně

Ing. Jiří Tomek, Ph.D. - VFN Praha

4.3. Laserový popis chirurgických nástrojů a jejich sledování v provozu nemocnice

Ing. Miroslav Bartoš - Lintech, s.r.o.

4.4. Pestrý život zdravotnického prostředku v IS od schválení investic po jeho vyřazení

Mgr. Ludvík Doležal - EFA Services, s.r.o.

4.5. Péče o zdravotnickou techniku z pohledu absolventů ČVUT

Bc. Barbora Farkašová - FN Motol
Bc. Pavla Feriancová - FN Motol

4.6. Z deníku správce technické evidence zdravotnických prostředků

Ing. Jan Náhlík - IKEM
Ján Dunaj Jurčo - IKEM

4.7. Testery k provádění interních pravidelných bezpečnostních technických kontrol zdravotnických prostředků

Ing. Lenka Kopková - IKEM

4.8. Kvalita zdravotní péče v Krevním centru a RFID technologie

doc.RNDr.Jindřich Černohorský, CSc. - VŠB – TU Ostrava
Ing. Dagmar Valová - FN Ostrava
Ing. Jakub Unucka - Gaben Ostrava

4.9. Fotokatalýza TiO2 ve službách ochrany zdraví

RNDr. Erich Pazdziora, CSc. - ZÚ se sídlem v Ostravě


ČSZT neodpovídá za obsah a jazykovou redakci přednesených odborných sdělení