Čas


Tisk Email

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU
A
ČESKÁ ASOCIACE SESTER

symposium

SPRÁVNÁ PRAXE ELEKTROCHIRURGIE

10. června 2008 Praha


Symposium je určeno lékařům, sestrám, biomedicínským inženýrům a technikům a dalším pracovníkům způsobilým k výkonu zdravotnického povolání podle Zákona č. 96/2004 Sb. Zváni jsou také manažeři jakosti a všichni, kdo se zabývají zkvalitňováním poskytované zdravotní péče na příslušných pracovištích.
Ve všech chirurgických oborech jsou dnes běžné pro řezání tkání a stavění krvácení elektrochirurgické metody. S elektrochirurgickými výkony je potenciálně i fakticky spjata značná míra rizik až nežádoucích účinků, jako jsou různé defekty kůže, podkoží i hlouběji uložených tkání v místech, která jsou během operačního výkonu skrytá. Malé defekty bývají ošetřeny ambulantně, větší vyžadují hospitalizaci na specializovaných pracovištích. Množství takto postižených pacientů ukazuje, že nejde o ojedinělé komplikace.
Proto je třeba – a nejlépe ve smíšených týmech pracovníků oslovených touto pozvánkou – hledat příčiny, proč k poškození pacientů dochází a vylučovat nebo alespoň minimalizovat rizika a nežádoucí účinky při elektrochirurgických aplikacích. Správná praxe elektrochirurgie by se měla stát neopomenutelným cílem systémů řízení jakosti našich zdravotnických pracovišť.


PROGRAM

 1. Úvodní slovo
  MUDr. František Jurek, Městská nemocnice Ostrava
 2. Technické principy elektrochirurgických metod
  Ing. Jan Štraus, Speciální medicínská technologie (SMT)
  Pojmy vysokofrekvenční a radiofrekvenční, řezání tkáně s minimálním krvácením a zastavování krvácení touto metodou, co je např. fulgurace, k čemu se hodí, jaký výkon ve wattech je na co potřeba a jak se zjistí vhodnost přístroje pro požadovaný účel.
 3. Interakce živé tkáně s technických prostředkem
  Ing. Vratislav Fabián, ČVUT FEL
  Úraz elektrickým proudem je častým případem poranění všude tam, kde jsou elektrické rozvody a přístroje. Ve zdravotnictví je riziko vyšší vzhledem k nestandardním podmínkám. Přednáška se týká účinků proudů na pacienta z hlediska frekvence, amplitudy a dalších veličin.
 4. Popálení během operace v souvislosti s elektrokoagulací
  MUDr. Monika Adámková, MUDr. Hana Klosová,
  MUDr. Kamil Tomášek, MUDr. Jarmila Tymonová, FN Ostrava
  Iatrogenní popálení je málo početná skupina úrazů, která spadá do kategorie událostí, které by se stát neměly. Přednáška přiblíží několik kazuistik pacientů s tímto úrazem, nastíní možné příčiny popálení elektrokoagulací a nabídne řešení celé situace s důrazem na mezioborovou spolupráci.
 5. Analýza elektrochirurgických metod z pohledu biomedicínského inženýra
  RNDr. Josef Čihák, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, Ing. Zdeněk Šlégr, IKEM
  Analýza se týká plnění legislativních požadavků na zdravotnické prostředky (ZP) charakteru přístrojové techniky, posouzení jejich shody, označení a vybavení nezbytnou dokumentací. Dále pak vhodného příslušenství, servisní podpory, kontrol, vlivu na další ZP, kvalifikačních předpokladů a posouzení technického stavu ZP vyrobených před rokem 2000.
 6. Technické normy pro vysokofrekvenční chirurgické přístroje
  Ing. Vladimír Vejrosta, Česká společnost pro zdravotnickou techniku
  Z hlediska bezpečnosti a nezbytné funkčnosti platí pro vysokofrekvenční chirurgické přístroje soubor ČSN EN 60601 Zdravotnické elektrické přístroje, který obsahuje samostatnou zvláštní normu pro tyto prostředky. Na rozdíl od většiny jiných zdravotnických přístrojů však v tomto případě existují i technické normy, které jsou určeny přímo pro zdravotnická pracoviště.
 7. Právní důsledky nežádoucích účinků
  MUDr. et JUDr. Lubomír Vondráček, FN Motol
  Při poskytování zdravotní péče tak jako při jiných činnostech ojediněle dochází k pochybením a v jejich důsledku ke škodě. Jde především o škodu na zdraví pacienta, ale i o škodu majetkovou, způsobenou převážně zaměstnavateli. Iatrogenní poškození pacienta je vnímáno poškozeným, laickou i odbornou veřejnosti velice negativně s poukazem na odškodnění poškozeného a na odpovědnost a sank¬cionování toho, kdo škodu způsobil. Proto je třeba věnovat prevenci poškození a v negativním případě následnému řešení tohoto problému pozornost.
 8. Používání elektrochirurgických přístrojů v rámci kvality péče
  Bc. Veronika Kočárková,
  Jindra Zápotocká, Ústřední vojenská nemocnice Praha
  Elektrochirurgický přístroj je využíván u většiny operačních výkonů a tudíž se s ním denně setkáváme. Předmětem přednášky je použití elektrochirurgických přístrojů na operačním sále a zajištění bezpečí pro pacienta i personál během operačního výkonu.
 9. Zkvalitnění obchodně technických služeb
  Ing. Jan Štraus, Speciální medicínská technologie (SMT)
  Informace o nákupu vhodného elektrochirurgického vybavení s ohledem na nové předpisy, mezinárodní normy a bezpečnost pacienta a obsluhy. Není žádným tajemstvím, že se náklady na ZP neřídí potřebami pacientů či lékařů samých, ale šikovnými lobby obchodníků, kteří ovlivňují uživatele, aby koupil dražší přístroj, který nebude plně využit, zatímco existuje levnější a mnohdy i vhodnější alternativa.