Čas


Tisk Email
Česká společnost pro zdravotnickou techniku
Česká asociace sester
ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická
ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství
Společnost BMI a LI ČLS J. E. Purkyně

pořádají symposium

JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE v 21. STOLETÍ – KVALITA, BEZPEČNOST, LEGISLATIVA

15. října 2008, PrahaSymposium je určeno především lékařům, zdravotním sestrám a biomedicínským inženýrům a technikům, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č.95/2004Sb. a zákona č.96/2004Sb., ale také manažerům jakosti, servisním technikům, metrologům a dalším "nezdravotnickým" pracovníkům, kteří se nepřímým způsobem podílejí na kvalitě poskytované zdravotní péče a to zejména na jednotkách intenzivní a resuscitační péče nejrůznějších oborů a zaměření.
Symposium nezahrnuje problematiku neonatálních JIP, které jsou zcela samostatným problémem.
Jednotky intenzivní a resuscitační péče představují vysoce technizovaný obor, který využívá širokou škálu zdravotnických prostředků charakteru přístrojové techniky, (diagnostické i terapeutické) a navazujícího spotřebního materiálu.
Jedná se o typická pracoviště, která principielně vyžadují funkční tým, který je schopen na vysoké úrovni řešit interdisciplinární problémy, a to ve vypjatých situacích. Významný je i pohled na projektování a navrhování koncepce takových pracovišť z hlediska jejich bezpečnosti a funkčnosti pro lege artis poskytovanou zdravotní péči.


PROGRAM

 1. Úvodní slovo
  MUDr. František Jurek, Městská nemocnice Ostrava
  Shrnutí významu a rozsahu JIP, historie, návaznost na další medicínské obory
 2. Jednotka intenzivní péče – systém a pacientské prostředí
  Ing. Zdeněk Šlégr, IKEM Praha,
  Ing. Vladimír Vejrosta, Česká společnost pro zdravotnickou techniku
  Technicky kvalitní lůžkové a centrální monitory jsou dnes samozřejmostí pro většinu výrobců. Méně samozřejmá je bezpečnost a spolehlivost elektrických instalací v pacientském prostředí. Musí brát v úvahu vliv vzdálenějšího okolí včetně datových sítí a informačních technologií.
 3. Přínos moderních lůžek pro intenzivní péči
  Ing.Pavel Pospíšil, LINET
  Problematika lůžek určených pro intenzívní péči, laterální náklon, měření hmotnosti, bezpečnost, antidekubitní matrace a správné použití v klinické praxi.
 4. Snímání a monitorování EKG
  MUDr. František Jurek, Městská nemocnice Ostrava
  EKG jako základní snímaná  „veličina“, která umožňuje monitorování pacienta na JIP, princip nepolarizovatelných elektrod, zpracování biosignálu, umístění elektrod.
 5. Snímání a monitorování neelektrických veličin
  RNDr. Josef Čihák, Česká společnost pro zdravotnickou techniku
  Metody a principy snímání a monitorování NIBP, IBP, SpO2, problematika příslušenství, SZM, návaznost na živý organizmus.
 6. Defibrilátor – zdravotnický prostředek s vysokým rizikem
  Ing. Antonín Grošpic, CSc., IKEM Praha
  Defibrilace srdce z elektrofyziologického hlediska. Tvary (časové průběhy) defibrilačního výboje. Rozložení a cesty elektrického proudu hrudníkem při aplikaci defibrilačního výboje. Druhy defibrilačních elektrod, jejich správné přikládání a ošetřování. Energie výboje, bezpečnost personálu (NE ledabylost a hazard, NE panický strach z defibrilace). Kontroly defibrilátorů.
 7. Infúzní technika – důležitý zdravotnický prostředek ve výbavě JIP
  Zdeňka Frimlová, Ing. Jiří Petráček, Fakultní nemocnice v Motole
  Základní principy, volumetrické pumpy a lineárního dávkovače, vliv SZM, přesnost, bezpečnost.
 8. Legislativa zdravotnických prostředků na JIP
  RNDr. Josef Čihák, Česká společnost pro zdravotnickou techniku
  Aplikace zákona č.123/00Sb. a nařízení vlády č.336/04Sb. a navazujících předpisů a to s ohledem na instruktáž, servisní podporu, kvalifikaci, evidenci ZP a metrologii.
 9. Zdravotnická a technická dokumentace na JIP
  Ing. Martin Mayer, Nemocnice Na Homolce
  Rychlá a jednoduchá dokumentace o přístrojích je dnes naprostou nutností nejen pro techniky, ale i pro ostatní pověřený personál včetně lékařů a sester. Vyžaduje to česká legislativa a další akreditační a certifikační standardy. Dobrá a přehledná dokumentace je nedílnou součástí kvality péče a bezpečnosti pacienta, ale i ochranou zdravotnického zařízení v případě nutnosti řešení mimořádných událostí.
 10. Testery defibrilátorů Fluke 7000
  Ing.Jaroslav Smetana, Blue Panter Praha
  Tester je určen pro ověřování funkčních vlastností při běžném provozu defobrilátorů ve všech druzích zdravotnických provozů včetně ověřování za účelem splnění akreditačních standardů. Vlastnosti testeru jsou navázány na etalony vyšších řádů.
 11. Klinické informační systémy pro JIP a operační sály – budoucnost nebo slepá ulička?
  Ing. Milan Šamánek, Ing. Mojmír Pecha,  Medisap Praha
  Konkrétní aplikace klinického informačního systému GE Centricity Abnesthesia, jeho vztah k nemocničnímu informačnímu systému, k ostatním informačním technologiím a především jeho využitelnost a akceptovatelnost ze strany uživatelů
 12. Simulované pracoviště JIP pro výuku techniků a inženýrů
  Doc.Ing. Jiří Hozman, PhD., ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství
  Projekt zajištění praktické výuky biomedicínských inženýrů a techniků na ČVUT umožňuje studentům seznámit se s pracovištěm JIP  a vyzkoušet si základní činnosti běžné nemocniční praxe.  Pracoviště je využitelné i pro akreditované kurzy MZ ČR.